COCA COLA

ADVERTISING

FOTOS: REBECCA CRAWFORD

FOOD STYLING: XENIA VON OSWALD

SET/PROPS: BORIS ZBIKOWSKI